Veri İşleme Sözleşmesi

İşbu Sözleşme,

[●] adresinde mukim, [●] (“Veri İşleyen”) ile

[●] adresinde mukim, [●] (“T&G Workshop” veya “Veri Sorumlusu”) arasında,

“freelancefrom.com” alan adlı web sitesi üzerinden proje ilan etmek isteyen ve mevcut projelere başvurmak isteyen üyelerin bilgilerinin T&G Workshop’a aktarılmasına ilişkin hizmetlerin sunması kapsamında Veri İşleyen’in Kişisel Verilerin Koruması Kanunu uyarınca yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. İşbu Veri İşleme Sözleşmesi, T&G Workshop ile Veri İşleyen arasındaki veri işlemeye ilişkin tüm hizmetlerin sunulmasında geçerli olacaktır.

1. Tanımlar

Alt Veri İşleyen/Alt İşlemci : Veri İşleyen tarafından Madde 6.1 uyarınca T&G Workshop Kişisel Verilerinin işlenmesi için görevlendirilen herhangi bir alt yüklenici anlamına gelmektedir.

Hizmet(ler) : Veri İşleyen tarafından yerine getirilecek T&G Workshop müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel Veri İhlali : Aktarılan, saklanan veya başka şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde imhasına, kaybına, değiştirilmesine, yetkisiz şekilde işlenmesine, açıklanmasına veya bunlara yetkisiz şekilde erişilmesine neden olan bir güvenlik ihlali anlamına gelmektedir.

Veri Koruma Kanunları : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve ilgili yönetmelikler anlamına gelmektedir.

Veri Sorumlusu, Veri İşleyen, Veri Sahibi, Kişisel Veri, Kurum ve İşleme ifadeleri (ve ilgili ifadeler) kendilerine KVKK’da atfedilen anlamlara sahip olacaktır.

2. Veri İşleyen’in Yükümlülükleri

Veri İşleyen, aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğini taahhüt eder:

2.1. Veri İşleyen; T&G Workshop Kişisel Verileri’nin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, T&G Workshop Kişisel Verileri’ne hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve T&G Workshop Kişisel Verileri’nin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

2.2. Veri İşleyen; T&G Workshop Kişisel Verileri’ni Veri Sorumlusu adına, onun verdiği talimatlara ve bu Sözleşme’ye uygun olarak işler. Herhangi bir sebeple Veri Sorumlusu’nun talimatlarına ve Sözleşme’ye aykırı hareket edilmesi halinde, Veri Sorumlusu’nu konu ile ilgili en kısa sürede bilgilendirir. Bu durumda Veri Sorumlusu’nun veri aktarımını askıya alma ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

2.3. Veri İşleyen; bu Sözleşme’nin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde, Veri Sorumlusu’nun tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Veri Sorumlusu’na geri göndereceğini ya da T&G Workshop Kişisel Verileri’ni tamamen imha edeceğini, mevzuatta Veri İşleyen’in bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu T&G Workshop Kişisel Verileri’nin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.

2.4. Veri İşleyen; T&G Workshop Kişisel Verileri’nin resmi bir makamdan gelen ve T&G Workshop Kişisel Verileri’nin söz konusu resmi makama açıklanmasını gerektiren talepleri ve T&G Workshop Kişisel Verileri’ne yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunu en kısa sürede Veri Sorumlusu’na bildirir.

2.5. Veri İşleyen, Sözleşme kapsamında Veri Sorumlusu’ndan gelen KVKK kapsamında belirtilen sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kurum’un karar ve görüşlerine uyar.

2.6. Veri İşleyen, taahhüt ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Veri Sorumlusu’nun denetim yapma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar.

2.7. Veri İşleyen, Sözleşme konusu hizmeti ifa ederken, Sözleşme’ye konu T&G Workshop Kişisel Verileri’ni, bir alt veri işleyene veya alt işverene aktarması gereken hallerde, Veri Sorumlusu’nu 6. madde uyarınca ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve Veri Sorumlusu’nun onayını almalıdır. Veri İşleyen’in alt veri işleyen ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak işbu Sözleşme ve taahhütnamedeki hükümleri içermesi şarttır.

2.8. Veri İşleyen, işbu Sözleşme, KVKK veya Veri Koruma Kanunları’nı ihlali nedeniyle, Kurum tarafından T&G Workshop’a kesilecek cezalar ve Veri Sahipleri tarafından T&G Workshop‘a yönlendirilecek talepler dahil, T&G Workshop’un her türlü zarar, masraf veya talebini herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, T&G Workshop’un ilk talebi üzerine derhal tazmin edecektir.

2.9. Veri İşleyen, T&G Workshop Kişisel Verileri’nin her bir Alt İşlemcisi’nin ve uygulanabilir olduğu durumlarda Alt Veri İşleyenlerin temsilcisinin ve veri koruma sorumlusunun ismi ve irtibat bilgilerine ilişkin güncel bir liste bulunduracaktır. Veri İşleyen talep üzerine bu kaydın güncel bir kopyasını T&G Workshop’a sunacaktır.

2.10. Veri İşleyen, kendisine sağlanan kişisel verilerin, GDPR’a tabi bir kişiye ait olması durumunda, ilgili kişisel verileri GDPR hükümlerine göre saklayacak ve işleyecektir.

3. Veri Sahibi Hakları ve Talepleri

KVKK ve ilgili kanunlar izin verdiği ölçüde Veri İşleyen, T&G Workshop Kişisel Verileri’ne ilişkin olarak doğrudan Veri İşleyen’e iletilen, Veri Sahipleri’nin taleplerini gecikmeksizin T&G Workshop’a bildirecektir. T&G Workshop’un T&G Workshop Kişisel Verileri’nin işlenmesine ilişkin olarak üçüncü kişilere (örneğin Veri Sahipleri veya Kurum) bilgi sunmak zorunda olması halinde Veri İşleyen tüm gerekli bilgileri T&G Workshop’a sağlayacaktır.

4. Gizlilik ve Veri Aktarımı

4.1. Veri İşleyen, işbu Sözleşme madde 6 hükümleri saklı kalmak kaydıyla T&G Workshop tarafından izin verilmediği veya emredici kanunlar uyarınca zorunlu kılınmadığı hallerde T&G Workshop Kişisel Verileri’ni herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacaktır veya aktarmayacaktır. Herhangi bir resmi kurumun T&G Workshop Kişisel Verileri’ne erişim talebinde bulunması halinde Veri İşleyen ilgili kanunlar uyarınca zorunlu olmadığı müddetçe açıklama öncesinde T&G Workshop’a bildirimde bulunacak ve yazılı onayını alacaktır.

4.2. Veri İşleyen T&G Workshop Kişisel Verileri’ne erişimi olan ve bu verileri işleme yetkisine sahip tüm personelini KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca veri gizliliği ile ilgili uyması gereken kurallara ilişkin bilgilendirildiğini, bu kapsamda verilere erişimi olan personelin gizlilik taahhüdü imzalamış olduğunu ve T&G Workshop’tan talimat alındığı veya yürürlükteki kanunlar uyarınca zorunlu olduğu haller dışında ilgili T&G Workshop Kişisel Verileri’ni başka bir amaçla işlemeyeceğini veya 3. Kişilere aktaramayacağını taahhüt eder.

5. T&G Workshop Kişisel Verilerinin İadesi ve Silinmesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca aksi gerekmedikçe Veri İşleyen, Hizmetlerin yerine getirilmesi veya Sözleşme’nin feshi üzerine veya T&G Workshop’un talebi üzerine T&G Workshop Kişisel Verileri’ni KVKK uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

6. Alt İşleme Yetkisi

6.1. Veri İşleyen, Sözleşme’nin imza tarihi itibariyle halihazırda kendisi tarafından alt işleme yetkisi verilmiş Alt Veri İşleyenler’i kullanmaya devam edebilir. Ancak Veri İşleyen, mevcut Alt Veri İşleyenler’i T&G Workshop’a bildireceğini ve Alt Veri İşleyenler’in işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını taahhüt eder.

6.2. Veri İşleyen (i) T&G Workshop’tan yazılı talep üzerine görevlendirmiş olduğu Alt Veri İşleyenler’in güncel bir listesini sunacak ve (ii) Alt Veri İşleyenler ekler veya çıkarırsa ilgili değişiklikten en az 30 gün önceden T&G Workshop’a bildirimde bulunacaktır. T&G Workshop Veri İşleyen’in yeni bir Alt Veri İşleyen görevlendirmesine ilişkin olarak ilgili bildirimden itibaren 15 takvim günü içinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Böyle bir durumda taraflar iyi niyetli şekilde görüşerek konuyu karara bağlayacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde T&G Workshop, Sözleşme’yi askıya alabilir veya feshedebilir.

6.3. Veri İşleyen (i) Alt Veri İşleyen’in T&G Workshop Kişisel Verileri’ni KVKK ve ilgili Veri Koruma Kanunları’nın gerektirdiği standartta korumasını zorunlu kılan veri koruma şartları getiren yazılı bir anlaşma yapacak ve (ii) Alt Veri İşleyenler’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü ihlal etmesi ve KVKK uyarınca idari ve teknik tedbirleri almaması durumunda, Alt Veri İşleyen ile birlikte T&G Workshop’a ve Veri Sahipleri’ne karşı sorumlu olmaya devam edecektir. Veri İşleyen buradaki sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

7. Kişisel Veri İhlali

Veri İşleyen, Hizmetlere ilişkin olarak Kişisel Veri İhlalinden haberdar olduktan sonra gecikmeksizin (ve her halükârda en geç 24 saat içinde) T&G Workshop’a bildirimde bulunacaktır. Veri İşleyen, Kişisel Veri İhlalini derhal araştıracak ve T&G Workshop’a, Kişisel Veri İhlaliyle ilgili tüm hukuki yükümlülüklerini (Kurum veya Veri Sahiplerine bildirimde bulunma yükümlülükleri de dahil olmak üzere) yerine getirmesi için makul yardım sunacaktır.

8. Genel Hükümler

8.1. Yürürlükteki kanunlara uyulması için ekleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme’nin tadil edilmesinin gerekmesi halinde, T&G Workshop Veri İşleyen’e gereken değişikliklerle birlikte Sözleşme’nin tadilini sunacaktır. Her iki taraf da derhal Sözleşme için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir tadil imzalamak için iyi niyetli bir şekilde birlikte çalışacaktır. Veri İşleyen’in talep edilen değişiklikleri yapmaması halinde, T&G Workshop Sözleşme’yi feshedebilir.

8.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yürürlükte olmaması veya geçersiz olması halinde bu durum diğer hükümleri etkilemeyecektir. Taraflar, yürürlükte olmayan veya geçersiz hükmü yürürlükte olmayan veya geçersiz hükmün ticari amacını yansıtan kanuna uygun bir hükümle değiştirecektir. Gerekli bir hükmün eksik olması halinde taraflar iyi niyetli bir şekilde uygun bir hüküm ekleyecektir.

8.3. Veri İşleyen işbu Sözleşme çerçevesindeki eylemlerinden ve ihmallerinden münhasıran sorumludur. Ayrıca Veri İşleyen, ihmali veya Veri Koruma Kanunları’na aykırı davranışı sebebiyle T&G Workshop’un herhangi bir zarara uğramasına sebep olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kesilecek cezalar dahil, T&G Workshop’un uğradığı tüm zararları derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

8.4. Bu Sözleşme, Türk kanunlarına tabi olacak ve Sözleşme’den kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

Veri Sorumlusu     Veri İşleyen: […]

EK 1: İşleme Detayları

İşlemenin Süresi: Sözleşmenin süresi artı tüm T&G Workshop Kişisel Verilerinin Veri İşleyen tarafından Veri İşleme Sözleşmesi uyarınca silinmesine kadar geçen süre

İşlemenin Niteliği ve Amacı: Veri İşleyen, T&G Workshop tarafından Hizmetler vasıtasıyla sunulan, kaydedilen, gönderilen veya teslim alınan T&G Workshop Kişisel Verilerini T&G Workshop’a Sözleşme uyarınca Hizmetlerin Sunulması ve ilgili teknik desteğin verilmesi amacıyla işlemektedir.

Veri Sahipleri: T&G Workshop Kişisel Verileri, aşağıdaki Veri Sahibi kategorileriyle ilgili olabilir: T&G Workshop’un çalışanları ve yüklenicileri ve T&G Workshop’un müşterileri, Veri İşleyenleri ve alt yüklenicileri.

Kişisel Veri Kategorileri: T&G Workshop Kişisel Verileri aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir: kişisel bilgiler, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, yakın akraba/aile, acil durum irtibat bilgileri, resmi kimlik numaraları, banka hesabı bilgileri, bordro verileri, ücret bilgileri, maaş, yıllık izin ve özel izinler, sosyal yardım bilgileri, performans bilgileri, disiplin ve şikayet bilgileri, emeklilik planı ve sigorta kayıt bilgileri, istihdam yeri, eğitim ve öğretim, istihdam kayıtları, fotoğraflar, bir CV'de veya kapak yazısında yer alan diğer kişisel bilgiler. T&G Workshop Kişisel Verileri ayrıca sendika üyelikleri, ırk veya etnik köken, sağlık verileri veya adli sicil gibi özel Kişisel Veri kategorilerini de içerebilir.